Algemene werking

 • Op 28/1/2023 vond de 2e algemene vergadering plaats en bij die gelegenheid traden 2 leden toe tot de vzw en gingen er 3 uit. Op dit moment telt de vzw 12 effectieve leden.
 • De regioverantwoordelijken en geïnteresseerde medewerkers vergaderden maandelijks op de eerste maandag van de maand. De belangrijkste onderwerpen waren de organisatie van de vereniging en de toegankelijkheidsregelingen van ANB en Natuurpunt in openbaar onder­zoek. Deze vergaderingen gingen door op 9/1, 28/1 (AV), 6/2, 6/3, 2/5, 5/6, 4/9, 2/10, 6/11 en 4/12.
 • In principe is er elke maand, maar praktisch naargelang de noodwendigheid, een overleg­ver­gaderingen met Sport Vlaanderen, ANB en Cycling Vlaanderen over allerhande onderwerpen die ons aanbelangen. De belangrijkste aandachtspunten waren de hoffelijk­heids­campagne voor gebruikers van het buitengebied en de nieuwe visie van ANB over recreatief gebruik van hun terreinen. Ook de inventarisatie van de Sport Vlaanderen MTB-routes was een frequent terugkerend onderwerp. In 2023 werden deze vergaderingen opgevolgd door Piet Coussens en Bruno sprimont. Deze vergade­ringen gingen door op 11/1, 27/2, 6/3, 22/3, 24/4, 26/6, 18/9, 23/10 en 8/12.

Communicatie via website en facebook

De vereniging communiceerde in 2023 met de leden en de geïnteresseerden via de website (https://www.mbfvlaanderen.be) en facebook.

 • De meest geconsulteerde pagina’s van de website zijn te vinden in bijlage 1
 • In totaal werden door Wim De Mey 62 posts op Facebook gepubliceerd.
 • Eind 2023 publiceerden we ook onze eerste nieuwsbrief met regionaal nieuws over de provincie Oost-Vlaanderen. Het is de bedoeling om in de toekomst op regelmatige tijdstippen nieuwsbrieven te versturen met provinciaal nieuws.

Ledenwerking

We voorzagen 4 lidmaatschapstarieven (gewoon lid €6, Sympathie-lid €12, Steunend lid €24 en lid-donateur €55)

Onze leden kwamen uit de volgende provincies:

 • Antwerpen: 18%
 • Limburg: 10%
 • Oost-Vlaanderen: 28%
 • Vlaams Brabant:28%
 • Waals Brabant: 1%
 • West-Vlaanderen: 13%

Het grootste deel van de vaste regio-medewerkers. Ontbreken op de foto: Nick Schueremans (Antwerpen) & Piet Coussens (O-Vl)

Werking per provincie

Onze werking in 2023 was gestoeld op 3 pijlers:

 • De meeste medewerkers hebben in de diverse provincies een aantal projecten aangestuurd of opgevolgd.
 • Het reageren op de grote reeks openbare onder­zoe­ken over toegankelijkheidsregelingen voor terreinen van ANB en Natuurpunt. Bij een aantal van deze bezwaarschriften werden MTB-ers via Facebook gevraagd om hun steun te verlenen in de vorm van het onderschrijven van het bezwaarschrift. Dit werd georganiseerd via een google form.
 • Soms moest er ook gereageerd worden op plotseling opduikende problemen, zoals het afslui­ten of omleggen van een bestaande MTB-route

Hieronder vind je een overzicht per provincie. Meestal hebben projecten en acties een behoorlijk lange doorlooptijd. Daardoor zal het hieronder meermaals voorkomen dat een project uit 2022 nog steeds loopt en actie nodig had.


Provincie Antwerpen

Coördinator: Nick Schueremans,

Vaste medewerkers: Lowie Mariën & Guido Verheyen

Bezwaarschriften:

 • 231107 TR Rivierenland
 • 231026 NBP Bruggeneindse Goren
 • 230605 TR Maasloop

Projecten:

Balen-Keiheuvel

Keiheuvel-De Most is een prachtig natuurgebied van 540 ha in de gemeente Balen. Het omvat duinen, een overgangszone en een nat gebied, waar vooral in late herfst, winter en vroege lente veel gefietst wordt. Een groot deel van het duinen- en bosland­schap is versnipperd met privé-eigendommen geprangd tus­sen ANB- en gemeentegronden.

Ondanks deze versnippering is er nu een vooront­werp voor een permanente route door het gebied, opgesteld onder leiding van Bosgroep Zuider­kem­pen, ANB en Sport Vlaanderen.

Het voorstel is mee bekeken en geadviseerd door MBF Vlaanderen, dat na grondige bestu­de­ring en terreinbezoeken, voorstellen en opmerkingen heeft ingediend.

In maart 2024 staat er een overleg met de gemeente en Sport Vlaanderen gepland, voordat de uitvoering op het terrein van start gaat.

Zuiderkempen

Het dossier Zuiderkempen, één van de omvang­rijkste ontwerpen voor toegankelijkheids­rege­lin­gen tot nu toe, omvat 32 pagina’s met 25 kaarten en bevat voor­stellen voor nieuwe toegankelijk­heids­regelingen op terreinen be­heerd door de Bosgroep Zuider­kempen.

Het betreft gebieden in gemeenten als Balen, Heren­thout, Herselt, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Wester­lo, Geel en Herentals, waar belangrijke mountainbike-gebieden liggen.

MBF Vlaanderen heeft de bundel uitgebreid besproken tijdens een maandelijkse team­ver­gade­ring, waarbij na grondige analyse van kaarten en terreinbezoeken opmerkingen en verbeter­voorstellen voor 17 van de 25 kaarten zijn geformuleerd en ingediend in een bezwaarschrift.

Binnenkort probeert onze MBFv-medewerker een afspraak met de bosgroep te krijgen rond dit dossier.

MTB-route Herentals

Herentals beschikt over een zeer populair en inten­sief bereden mountainbikenetwerk dat zich uitstrekt rond en over de Kempische Heuvelrug. Dit netwerk bestaat uit verschillende lussen waar de “rode lus” er een van is.

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete ontwik­kelde een “landschapsbiografie” voor het gebied. Omwille van de toenemende erosie op de heuvels vragen het Regionaal Landschap en het Agent­schap Natuur en Bos om de heuvels van de Kempi­sche Heuvelrug in de toekomst zoveel mogelijk te vrijwaren van mountainbikers.

Vanuit deze context werd gevraagd om na te denken over een alternatieve rode lus die de grote heuvels vrijwaart. In juni 2022 werd aan MBF Vlaanderen gevraagd om mee na te denken om de rode lus van Herentals te hertekenen. Deze actie liep door in 2023.

MTB-parcours De Schorre

Het mountainbikeparcours in De Schorre in Boom is misschien wel het meest technische van de provin­cie Antwerpen.

Probleem is dat de route verschillende weken per jaar grotendeels afgesloten is voor evenementen zoals Tomorrowland, naast het feit dat het parcours enkel in droge periodes vlot berijdbaar is.

Met MBF-Vlaanderen ijverden we er mee voor om de bestaande route uit te breiden in een deel van De Schorre dat niet wordt afgesloten voor de evenementen.

Dit resulteerde in de toestemming om het parcours uit te breiden, buiten de zone die regelmatig afgesloten is.


Provincie Vlaams Brabant

Coördinator: Michaël Janssens,

Vaste medewerkers: Bruno Sprimont & Kristof Weckx

Bezwaarschriften:

 • geen

Projecten:

Meerdaal – Mollendaal – Heverlee

Het laatste jaar ging het Walden-project in een stroom­­versnelling.

Het nieuwe beheersplan voor Meerdaal-Mollen­daal werd voorgesteld en we kregen alle partijen rond de tafel en op het terrein. Zo namen we de gemeenten Leuven, Bierbeek en Oud-Heverlee samen met ANB, Sport Vlaanderen, Cycling Vlaanderen en het Walden project mee op een studiedag in Katte­ven­nen (Genk) op 27 april. Daar demonstreerde Sport Vlaanderen een aantal aspecten van onze sport en de interactie met de natuurlijke omgeving.

Ondertussen staan de neuzen allen in dezelfde richting. Walden deed alvast enorm veel onderzoek naar mogelijkheden, de gemeenten hebben er duidelijk zin in en Sport Vlaanderen is enthousiast. MBF zal een nieuwe creatieve route uitstippelen die rekening zal houden met heel wat punten, creatieve oplossingen zoeken waar ook ANB voor open staat. Hier werken we vlijtig aan verder.

Op 16 december werd er een succesvolle eerste trailcleaning-day georganiseerd met oog op het officialiseren van de trailjump lijnen in het Meerdaalwoud.

Zoniënwoud

Het zoniënwoud ligt verspreid over de 3 gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) en is dus onder­hevig aan 3 verschillende wetgevingen, wat elke actie zeer complex en traag maakt.

Na de oprichting van MBF Brussels, dat concreet opgericht werd om te werken rond het Brusselse gedeelte van het Zoniënwoud, creëerden we binnen MBF Vlaanderen een werkgroep Zoniën, die het aan­spreek­punt zal zijn voor alle projecten in het Vlaamse gedeelte van het woud.

De wetgeving en contacten voor deze kant zitten nu dus in ons bereik en we hopen ook hier stilaan tot een positieve verstandhouding te komen.

Ternat

We kregen het signaal van de sportdienst om de Sport Vlaanderen MTB-route te renoveren en worden mede door Sport Vlaanderen rond de tafel gevraagd. Ondertussen vonden we een aantal personen die aan deze renovatie zullen meewerken. Eerste meeting half januari.

Aarschot

Na het afsluiten van de Leiberg te Aarschot slaagde Sport Vlaanderen erin een overleg te krijgen met de gemeente Aarschot en MBF Vlaanderen werd daarbij betrokken. Hier werd de proble­ma­tiek duidelijker en werd een eerste plan/visie opgesteld.

Tot op heden blijft de Leiberg afgesloten, echter lijkt de situatie in het bos positief te evolueren en bestaat de kans dat de afgesloten paden na de lente opnieuw gebruikt kunnen worden onder strikte voorwaarden.

Verder werd er gesproken over de problematiek van de Bosberg in Langdorp en werd ook hier een eerste plan van aanpak besproken om alles in de toekomst in betere banen te kunnen leiden.

Rotselaar

Op 22 november hebben er gesprekken plaats­gevonden omtrent de vaste route van Sport Vlaan­deren in Rotselaar. Daar was MBF Vlaan­deren bij betrokken, naast de gemeente Rotse­laar, Sport Vlaan­deren en de MTB club “De Rotselaarse vrien­den”. Het doel was om voor­stellen voor aanpassingen te doen en ideeën te verzamelen om tot een nieuw voorstel te komen. Volgende punten kwamen aan bod:

Ondertussen hebben we voorstellen gedaan voor locaties voor het Skillpark en voor de blauwe Sport Vlaanderen lus.

Zaventem

De gemeente Zaventem deed een grootse oproep voor de realisatie van een dirt/freeride parcours. Een afgevaardigde specialist vanuit MBF Vlaanderen deel­de zijn expertise in deze gesprekken.

Helaas moesten we vernemen dat deze realisatie ver van de beoogde doelen zal ontwikkeld worden waar­door we dit project helaas niet verder zullen onder­steu­nen.

Wilsele Trailcleaning day

Ook via MBF willen we de lokale realisaties verder ondersteunen. Je local trails ondersteunen door eens de handen uit de mouwen te steken doet wonderen.


Provincie Limburg

Coördinator: Frederik Engels

Diverse ad-hoc medewerkers

Bezwaarschriften:

 • 231218 TR Hoevebos
 • 231214 TR Waaltjesbos
 • 231009 NBP Grootbroek
 • 230910 TR Wijvenheide
 • 230830 TR Bosbeek

Projecten:

 • Afwerken van trailcenter op terril van As (Waterschei). Het is lang stil geweest bij dit project, maar het project is uiteindelijk goedgekeurd door de diverse partners en de officiële opening zal voor het voorjaar 2024 zijn. Er wordt geprobeerd om de noodzakelijke klim aan de achterkant van de terril nog voor nieuwjaar aan te leggen.

Provincie Oost-Vlaanderen

Coördinator: Piet Coussens

Diverse ad-hoc medewerkers

Bezwaarschriften:

 • 231209 TR Geelstervallei
 • 231209 NBP Wullebos-Overslagbos
 • 230509 TR Middenloop Zwalm
 • 230307 TR Warandeduinen

Projecten:

Provinciale domeinen

De provincie Oost-Vlaanderen is eigenaar van heel wat gebieden in de provincie. Een constante: moun­tain­bikers zijn niet erg welkom in deze gebieden.

In 2023 zijn we er uiteindelijk in geslaagd om met de betrokken dienst in gesprek te gaan en hebben we voor­stellen gedaan voor het Hospicebos in Eke-Naza­reth, Den Blakken in Wetteren en het Kloos­terbos in Wachtebeke.

Dirtparcours Waasmunster

In Waasmunster ligt een illegaal parcours in bossen langs de E17. In het voorjaar werden daar plots mountainbikers geverbaliseerd. Op vraag van enkele locals zijn we tussengekomen bij het gemeentebestuur met gunstig gevolg.

Wonderwoud Gent – Lochristi

Het Wonderwoud op de grens van Gent met Lochristi is een van de groenpolen van Gent en zal in zijn tota­li­teit 375ha beslaan. Onder impuls van MBF Vlaan­de­ren komt er ook een MTB-parcours met technische zones.

Kluisbergen

Het Kluisbergbos is een moeilijk dossier want het overmatig gebruik van dit bos door wandelaars, lopers, mountainbikers, paarden en quads zet er de zenuwen van de gemeente en Agenschap Natuur en Bos op scherp.

Eind 2022 liepen we tegen een totaal verbod op moun­tainbiken aan, eind 2023 hebben we een aantal paden kunnen vrijwaren voor mountainbikers en een bijkomende afdaling kunnen realiseren.


Provincie West-Vlaanderen

Coördinator: Wim De Mey

Diverse ad-hoc medewerkers

Bezwaarschriften:

 • 230711 TR Palingbeek

Projecten:

Kampveld-Ryckevelde

Na een bezwaarschrift eind vorig jaar heeft het Agentschap Natuur & Bos (ANB) toegestemd om een volledig nieuwe mountainbikelus van +/- 6km aan te leg­gen rond het domein Ryckevelde. Er werden en­ke­le kunstmatige bermen voorzien om het fun-ge­hal­te te verhogen, een mooie aanwinst voor de streek.

Dankzij een lokale biker zijn er concrete plannen om een aaneengesloten route van +/- 60km te creëren rond Oostkamp, samen met Sport-Vlaanderen proberen we dit te realiseren in 2024.

Helleketelbos – Poperinge

Beetje per beetje komen er wat extra onverharde kilometers bij op de Sport-Vlaanderen route van Poperinge. Eind dit jaar werd de toegankelijkheidsregeling van het Helleketelbos aangepast om meer offroad fietskilometers te bekomen, de aanleg wordt begin 2024 voorzien.

Provinciedomeinen

Zowat alle natuurdomeinen in West-Vlaanderen zijn eigendom van de Provincie West-Vlaanderen. Mountainbiken in deze domeinen is meestal beperkt tot het strikte minimum en we vinden voorlopig niet veel gehoor om dit te laten wijzigen.

Naar aanleiding van een overlegmoment met alle instanties vorig jaar (Sport-Vlaanderen, ANB, Vlaam­se Landmaatschappij, Cycling Vlaanderen, …) werd er toch een nieuwe track geopend in Heuvelland.

Sindsdien is er opnieuw een volledige status-quo op provinciaal-niveau; ondanks herhaaldelijke pogingen wordt er geen gehoor gegeven aan onze vraag tot overleg. Met de steun van Sport-Vlaanderen is er opnieuw een algemeen overlegmoment gepland in Februari 2024. We hopen dan op meer gehoor vanuit de Provincie.

Ieper

In Ieper werd in het voorjaar een inventarisatie van trage wegen gehouden, een inventarisatie waar we ook aan deelnamen. Het resultaat werd voorgesteld aan de gebruikers (waaronder de mountainbikers) en er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een paar nieuwe tracks voor te stellen.

Een mooie evolutie die aantoont dat dankzij een goed overleg tussen wandelaars, stadsbe­stu­ren en fietsers mooie compromissen gevonden kunnen worden.

Het stadsbestuur wees ons er ook op dat er een nieuw Natuurbeheerplan voor het provinciaal domein Palingbeek in de maak was.

Palingbeek – Ieper

Na bovenstaande nieuws verenigden we enkele Ieperse bikers om een bezwaarschrift op te stellen voor de nieuwe Toegankelijkheidsregeling voor het Provinciale domein Palingbeek. Er werd gebruik ge­maakt van het nieuwe Natuurbeheerplan om de toegan­kelijkheid van de Palingbeek vast te leggen voor de komende tientallen jaren. Aan offroad fietsers werd weerom niet gedacht. We wachten nog steeds op een vorm van feedback ondanks herhaaldelijke rappels bij de betrokken diensten.


Bijlage 1: consultaties van de website

RangPagina
1De belangenbehartiger voor het mountainbiken in Vlaanderen
2Actie Waaltjesbos
3Waarom lid worden?
4Oost-Vlaamse Heuvels
5Trailpark Genk
6Projecten
7Actie Molenheide
8Shop
9Acties
10Provinciedomein Palingbeek
11Midden Zwalm
12Meerdaalwoud & Bertembos  
13Kampveld & Ryckevelde
14Medewerkers
15Charter
16Gedragscode
17Dirtparcours Waasmunster
18Wie zijn wij?
19Jaarverslag 2022
20Dirt/Freeride
21Wonderwoud
22Vacatures
23Hoegaarden
24Contact
25Genk Kattevennen
26Zandbergen Gent
27O-Vl provinciale domeinen
28Dirtparcours Zevenbergen Waasmunster  
29Bulskampveld
30Privacybeleid
31Heuvelland
32Hernieuw je lidmaatschap
33  Volg de nieuwe ontwikkelingen van juni 2023
34Balen-Keiheuvel
35Partners
36Averbode Bos & Heide
37Bezwaarschriften
38Zuiderkempen
39Grote Nete-vallei
40Natuurbeheersplan Palingbeek Ieper  
41Overleg Heuvelland
42Actie Genkse Heide
43Algemene voorwaarden
44Actie Lindenbos
45Meikensbossen
46Sportpark Tienen
47Butselbos
48Den Blakken
49Hospicebossen
50Nieuwe ontwikkelingen in Oost- en West-Vlaanderen  
51Warandeduinen Wetteren
52Kravaalbos
53Lees ons jaarverslag 2022
54Kloosterbos
55MTB-route van Hoegaarden officieel geopend  
56Torrebos-Burkel (Maldegem)  
57Rivierenland
58Welkom
59Openbare onderzoeken
60Website-info
61Home
62Oost-Vlaamse provinciale domeinen  
63Prov. domein Palingbeek
64Actie Rivierenland
65Warandeduinen Wetteren, Den Blakken