Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor onze ledenwerving en de webwinkel. (versie 4/4/2022)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Mountain bikers Foundation Vlaanderen: Mountain bikers Foundation Vlaanderen VZW, afgekort MBFv, kolegemstraat 201, 9032 Wondelgem. Email: leden@mbfvlaanderen.be

Lid: een natuurlijke persoon die bij MBFv is aangesloten.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Op alle door Mountain Bikers Foundation Vlaanderen gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.
2.2 Inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden
2.3 Na elektronische betaling is het lidmaatschap in orde voor dat jaar. Indien er geen betaling is gebeurd, kan er zich niemand beroepen op het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande voordelen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Mountain Bikers Foundation Vlaanderen.
3.2 Mountain Bikers Foundation Vlaanderen behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het lid zal hiervan via de website of via email op de hoogte worden gebracht. 

Artikel 4. Lidmaatschap

4.1 Het lidmaatschap vangt aan op de datum waarop de MBFv de betaling van het Lid heeft ontvangen.
4.2 Het Lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap steeds afloopt op 31 december van het begonnen jaar.
4.3 Ook indien het Lid geen gebruik kan of wil maken van de diensten, die deel uitmaken van de Mountain Bikers Foundation Vlaanderen, heeft hij/zij geen recht op korting en/of terugbetaling van het lidgeld. 

Artikel 5. Lidmaatschapsgelden

5.1 Lidmaatschapsgelden kunnen online of via overschrijving betaald worden.
5.2 Indien het lidmaatschap later wordt aangegaan dan het reeds begonnen jaar heeft het lid geen recht op korting.
5.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

Artikel 6. Privacy

6.1. De MBFv gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
6.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van het Lid is de Mountain bikers Foundation Vlaanderen vzw.
6.3. Indien het Lid zijn persoonlijke gegevens aan de Mountain Bikers Foundation Vlaanderen overmaakt, worden deze in het bestand van de MBFv in versleutelde vorm opgenomen en worden ze verwerkt voor:

  • het beheer van het ledenbestand en de door MBFv aangeboden producten en diensten,
  • het uitvoeren van studies,
  • het Lid te informeren over nieuwe producten en diensten,
  • de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes.

De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Mountain Bikers Foundation Vlaanderen gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, of daar waar het wettelijk vereist wordt.
6.4. Het Lid kan een overzicht van zijn persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen via een mail aan leden@mbfvlaanderen.be

Artikel 7. Beëindiging Lidmaatschap en schorsing van het lidmaatschap

7.1. Een lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd.
7.2. Indien het lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd, zal men geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. 

Artikel 8. Informatieverplichting

8.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (zoals adres of e-mail) dienen aan de MBFv te worden doorgegeven via het aanpassen van de gegevens op de website of via een mail aan leden@mbfvlaanderen.be.
8.2 Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer de MBFv kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden van het Lid. 

Artikel 9. Slotbepaling

9.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.
9.2 Het Lid heeft bij online inschrijving het recht om aan de MBFv mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de inschrijving.